Home / กิจกรรมแนะนำ / คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี โรงเรียนบ้านโพธิ์ โรงเรียนบ้านโดนแดง โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา

DSCF0936 DSCF0939 DSCF0942 DSCF0958 DSCF0964 DSCF0965 DSCF0988 DSCF1015 DSCF1022 DSCF1027 DSCF1037 DSCF1038

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*