Home / กิจกรรมแนะนำ / กีฬาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
กีฬาสัมพันธ์  สพป.อุดรธานี  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗

กีฬาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

วันที่  ๑  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายวิเชียร  ขาวขำ  นายก  อบจ.อุดรธานี  เป็นประธานในการเปิดงาน
การแข่งขังกีฬาสัมพันธ์  สพป.อุดรธานี  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหมากแข้ง   อ.เมือง  จ.อุดรธานี ครั้งที่  ๑๐  ในวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*