Home / กิจกรรมแนะนำ / การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๘.๐๐ น  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*