Home / กิจกรรมแนะนำ / การรายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ๒๕๕๗
การรายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์  ๒๕๕๗

การรายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ๒๕๕๗

วันที่  ๓  เวลาประมาณ  ๑๐.๐๐ น.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  จัดประชุมชี้แจ้ง
การรายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์  สำรวจรายชื่อนักเรียนส่งลง  สพฐ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ในวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมเมตตาธรรม

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*