Home / กิจกรรมแนะนำ / การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายพล e-Office สพฐ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายพล e-Office สพฐ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายพล e-Office สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายพล การใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของ สพฐ. ให้กับบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*