Home / กิจกรรมแนะนำ / การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ๒๕๕๗
การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ  ๒๕๕๗

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ๒๕๕๗

วันที่  ๒๗  เวลาประมาณ  ๐๙๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔ เป็นประธานในการเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล  การต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ  หอประชุมเมตตาธรรม

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*