Home / กิจกรรมแนะนำ / การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ / ๒๕๕๗
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  ๒  วันที่  ๒๕ / ๒๕๕๗

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ / ๒๕๕๗

วันที่  ๒๕  เวลาประมาณ  ๑๓.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานในการเปิด
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*