Home / กิจกรรมแนะนำ / การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*