Home / กิจกรรมแนะนำ / โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  ๒๕  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานในการเปิดงาน
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*