Home / ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล / ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของผลการประเมิน คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของผลการประเมิน คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของผลการประเมิน คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.