Home / ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล / การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางระบบออนไลน์
การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางระบบออนไลน์

การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางระบบออนไลน์

About

Comments are closed.