Home / ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

Category Archives: ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

Feed Subscription

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยอิงการวิจัยเป็นฐาน

หนังสือนำส่ง และสิ่งที่ส่งมาด้วย

Read More »

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) และประกาศรายซื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 กำหนดให้มีการเปิด รับสมัครครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัย ดังกล่าว จำนวน 70 คน ทั้งนี้ ขอให้ครูที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

หนังสือนำส่ง และสิ่งที่ส่งมาด้วย

Read More »

การบริหารชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบริหารชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More »

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

Read More »