Home / ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

Category Archives: ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

Feed Subscription

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการริทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

Read More »

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๒

 1. หนังสือนำส่ง และสิ่งที่ส่งมาด้วย  2. ประกาศรายชื่อโรงเรียนฯ รุ่นที่ 2

Read More »
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง(C4T Plus) รุ่น 4

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง(C4T Plus) รุ่น 4

Read More »
มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลสำเร็จในการบริหารระบบการวัดและประเมินผล ระดับสถานศึกษา  ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2565

มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลสำเร็จในการบริหารระบบการวัดและประเมินผล ระดับสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2565

Read More »
ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ         ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปีการศึกษา 2566

Read More »