Home / อำนาจหน้าที่และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วงงานการศึกษา

  1.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
  2. พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  3. ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ 2550
  4. ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

 

Comments are closed.