Home / ติดต่อเรา สพป.อุดรธานี เขต 4

ติดต่อเรา สพป.อุดรธานี เขต 4

ที่ตั้ง สพป.อุดรธานี เขต 4
เลขที่ 25 หมู่ 8 ถ.ราชการ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

เบอร์แฟ็กซ์ 042-282601

เบอร์โทรศัพท์ สพป.อุดรธานี เขต 4   : 042-281299 

0 : โอเปอร์เรเตอร์
11 : กลุ่มอำนวย
12 : กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน
13 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
16 : กลุ่มนโยบายและแผน
17 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18 : ห้อง ผอ.เขตฯ
19 : หน้าห้อง ผอ.เขตฯ
20 : ศูนย์ไอซีที
21 : หน่วยตรวจสอบภายใน
22 : ห้อง รอง ผอ.เขตฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*