Home / คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน

 


“กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์”

“กลุ่มบริหารงานบุคคล”

“กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา”

“กลุ่มนโยบายและแผน”

“กลุ่มอำนวยการ”

“กลุ่มตรวจสอบภายใน”

“กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล”

Comments are closed.